ISK Skatt

I denna guide:

Nyckeldata

Hur hög skatt betalar men på sitt ISK?

Skatteverket har satt skattesatsen fös ISK konton till 1,086% för 2024.

Hur högt är ISK schablonbelopp för taxering 2024?

Schablonbeloppet för beskattning av ISK konto är 3,62% för 2024

Hur hög avkastning måste jag tjäna för att ISK skall vara bästa sparformen?

Ett ISK konto är bästa sparformen om dina investeringar ger en avkastning som är högre än 3,62% under 2024.  Aktier har historiskt genomsnittligt givet en avkastning som är högre än 3,62% så ISK konto kommer troligen vara den skattemässigt bästa sparformen under 2024.

Vad är ISK Skatt?

ISK konton är utformade för att göra det enkelt att spara och enkelt att skatta på sina besparingar.  ISK skatt utgår som en schablonskatt baserat på värdet av ditt ISK konto.  Du behöver inte betala kapitalvinsskatt på värdepapper som du investerar i genom en ISK.  Du behöver med andra ord inte räkna ut och deklarare den vinst eller förlust som du har realiserat utan det gågna året.  Din ISK skatt räknas ut automatisk baserat på kontrolldata som din bank skickar in till skattemyndigheter och som kommer vara förifyllt på din deklaration.  ISK Skatt betalas årligen. Du måste betala skatten oavsett om du gör en vinst eller förlust under året.

isk skattNedan på denna sida skall vi ta en närmare ditt på ISK skatt och hur den beräknas.

Hur mycket betalar man i ISK skatt?

Hur mycket man skall betala i ISK skatt kan variera från år till år.  Detta beror på att det den ISK skatt du betalar är baserad på statslåneräntan den 30 november föregående år.  Om statslåneräntan får upp så ökar skattesatsen och om den går ner så minskar skattesatsen.   Du betalar 30% skatt på ISK kontots schablonintäkt varje år.  Schablonintäkten motsvarar statslåneräntan plus 1 procentenhet.  Schablonintäkten kan aldrig vara lägra än 1.25%.

För 2024 måste du betala 1,086% av kontovärdet som ISK skatt?

Räkna ut Schablonintäkt & ISK Skatt

Nedan skall vi titta på ett exempel på hur man räknar ut skattesatsen man måste betala på sitt ISK konto.  Vi kommer använda 2018 som exempel.

Den 30 november 2023 var statslåneräntan 2,62 procent.  Detta datum används för att räkna ut  schablonintäcken och därmen skattesatsen för efterföljande år, dvs 2024.

Statslåneränta + 1 %  = schablonintäkt
2,62% + 1%  = 3,62%

3,62% är mer än 1.25% (minimumbeloppet)och motsvarar därför schablonintäkten för 2018.  Du betalar 30% skatt på schablonintäkten vilket motsvarar ( 3,62 *0,3 = 1,086) 1,086% av kontovärdet. Skattesatsen för 2023 är med andra or 1,086% och du skall betala 1,086% ISK Skatt på det genomsnittliga värdet på investeringssparkontot under året.

Det motsvarar 1086 kr i skatt om du ISK är v’rt 100 000 kr och 5430 kr om ditt konto är värt  500 000 kr.

Genomsnittligt värde

Hur mycket du skall betala i skatt skall som tidigare beräknas baserat på det geneomsnittliga värdet på ditt ISK konto under året. Det genomsnittliag värdet beräknas baserat på värdet vid fyra specifika tidpunkter under året samt insättningar gjorda under året. Det genomsnittligavärdet beräknas baserat på värdet på den första dagen under vaje kvartal dvs 1 Januari, 1:a April, 1:a Juli och 1:a Oktober.

Låt oss titta på ett exempel som låter oss beräkna ett ISK kontos genomsnittliga värde.

I detta exempel antar vi att du har 20 000kr på ditt konto vid årets början och att du spar 2000 kr varje månad.  Vi kommer i detta exempel inte beakta att dina värdepapper kan gå upp eller ner i värde under året.  Vi gör det för att göra exemplet lättare att förstå.  I verkligeheten kan du logga in till ditt ISK konto för att se var det totala värdet är i början av varje kvartal.

  • 1:a Januari har du 20 000 kr på kontot.
  • 1:a April har du 26 000 kr på kontot. (20 000 + 6000 som du har spara under kvartalet).
  • 1:a Juli har du 32 000 kr på kontot. (26 000 + 6000 som du har spara under kvartalet).
  • 1.a Oktober har du 38 000 kr på kontot. (32 000 + 6000 som du har spara under kvartalet).

Under året har du satt in 24 000 på kontot  (2000 + 12 månader.

Vi lägger nu ihop dessa siffror och får 140 000 kr (20 000 + 26 000 + 32 000 +38 000 + 24 000 = 140 000).

För att få fram det genomsnittliga värdet på ditt investeringssparkonto så delar vi denna summa med 4 (antalet kvartal).
140 000 / 4 = 35 000 kr.  Det genomsnittliga värdet som du skall betala ISK skatt på är 35 000 kr. Denna siffra kommer vara förifylld i din deklaration.

Schablonintäkter på 35 000 kr kommer vara 1267 kr baserat på schabonintäckten för 2024 som vi räknade ut ovan under Räkna ut Schablonintäkt & ISK Skatt.  Du betalar 30% skatt på denna schablonintäkt vilket motsvarar 380 kr och 1 öre (1,086% av ISK värdet).

flytta iskBeskattning vid flytt av värdepapper

Om du flyttar värdepapper  från ett vanligt konto till ett ISK konto så räknas detta skattemässigt som att du har sålt dina värdepapper och sedan köpt dem i din ISK.   Om värdepappret hade gått upp i värde när du flyttade det till ISK kontot så realiseras en kapitalvinst som du skall deklarera och som du måste betala kapitalvinstskatt på.  Kapitalvinstskatten motsvarar 30% av kapitalvinsten.  Läs mer om att flytta tillgångar mellan och till ISK konton.

Skatt på utländska utdelningar

Om du får en utdelning från en utländsk aktie  och denna utdelning har beskattas i utlandet så skall en avräning göras på den svenska skatt du betalar på ditt investeringssparkonto. För att så skall kunna ske måste du redovisa den utländska skatten som en kontrolluppgift i din deklaration.  Om den finns redovisad som en kontrolluppgift så gör skatteverket automatisk en avräkning på hur mycket skatt du skall betala i Sverige.   Detta har normalt mycket liten påverkan i ett ISK konto eftersom skattesatsen är så låg.

Är avgifter avdragsgilla i din ISK?

Nej inga avgifter är avdragsgilla.  Du får inte dra av fondavgifter, depåavgifter, courtage och andra utgifter som du har för ditt sparande i ditt investeringssparkonto.

Likvida medel

Det är generelt bäst att undvika att ha likvida medel i ditt ISK konto eftersom du måste betala schablonskatt på beloppet men du erhåller med nuvarande ränteläge ingen ränta på likvida medel. Du förlorar med andra ord pengar på att han likvida medel i ditt konto.  försök att investera dina pengar om möjligt.  Det är dock inte värt att ta ut pengar om du tror att du kommer vilja sätta in och investera dem inom ett kvartal. Detta eftersom årets insättningar inkluderas när men räknar ut det genomsnittliga värdet på portföljen. Om du tror det kommr dröja två kvartal eller mer innan du vill investera pengarna är det värt att ta ut dem för att sänka din skatt.